100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia chống bão

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia chống bão

Chuẩn bị vật dụng tư trang tham gia chống bão