Hiệu trưởng: 0259.3823363 - 0984.943.986

Phó Hiệu trưởng: 0949.742.472 - 0365.924.082

Kế toán: 0259.3500170

Y tế: 0985.224.800