1. Bạch Nguyễn Lan Chi(TT)

2. Trương Như Ánh Tuyết(TP)

3. Nguyễn Thị Duy Nguyệt(GV)

4. Nguyễn Thị Thanh Bình(GV)

5. Phạm Thị Ngọc Huệ(GV)

6. Trần Thị Dung(NVCD)

7. Nguyễn Trung Chí Hiếu(NVCD)

8. Nguyễn Trung Chí Trí(NVCD)

9. Lâm Thị Hòa(NVCD)

10. Trần Thị Thanh Phượng(NVCD)

11. Trần Thị Ngọc Hà(NVVS)