Tổ Nhà trẻ - Dinh dưỡng gồm có 6 giáo viên phụ trách 2 nhóm trẻ (25-36 A và 25-36 B) và 6 cấp dưỡng. 

1. Tổ trưởng: Giáo viên Bạch Nguyễn Lan Chi (Phụ trách nhóm 25-36 B)

 

2. Giáo viên Nguyễn Thị Duy Nguyệt (Phụ trách nhóm 25-36 B)

3. Giáo viên Nguyễn Thị Thanh Bình (Phụ trách nhóm 25-36 A)

4. Tổ phó: Giáo viên Trương Như Ánh Tuyết (Phụ trách nhóm 25-36 B)

 

5. Giáo viên Phạm Thị Thủy (Phụ trách nhóm 25-36 A)

 

6. Giáo viên Phạm Thị Ngọc Huệ (Phụ trách nhóm 25-36 A)

 

7. Cấp dưỡng Nguyễn Trung Chí Hiếu

8. Cấp dưỡng Trần Thị Dung

9. Cấp dưỡng Lê Thị Thanh Phượng

10. Cấp dưỡng Nguyễn Trung Chí Trí

11. Cấp dưỡng Lâm Thị Hòa

12. Cấp dưỡng Đặng Thị Ngọc Hà