Tổ Mẫu giáo gồm có 15 giáo viên phụ trách 7 lớp mẫu giáo (gồm: 3 lớp Bé; 2 lớp Nhỡ và 2 lớp Lớn). 

1. Tổ trưởng: Giáo viên Nguyễn Thị Cẩm Thi (Phụ trách lớp Lớn 2)

2. Tổ phó: Giáo viên Võ Nguyễn Đông Xuân (Phụ trách lớp Bé 3)

3. Chủ tịch CĐ: Giáo viên Nguyễn Thị Mộng Thùy (Phụ trách lớp Lớn 1)

4. Giáo viên Lê Thị Bích Huyền (Phụ trách lớp Lớn 2)

5. Giáo viên Đoàn Thị Nhẫn (Phụ trách lớp Lớn 1)

6. Giáo viên Nguyễn Thị Kim Hoa (Phụ trách lớp Lớn 1)

7. Giáo viên Trần Thị Yến (Phụ trách lớp Nhỡ 1)

8. Giáo viên Lê Thị Ngọc Hiếu (Phụ trách lớp Nhỡ 1)

 

9. Giáo viên Phạm Thị Thu Lan (Phụ trách lớp Nhỡ 2)

10. Giáo viên Lê Triệu Quốc Trinh (Phụ trách lớp Nhỡ 2)

 

11. Giáo viên Huỳnh Thị Trung Tâm (Phụ trách lớp Bé 1)

12. Giáo viên Trần Thị Mai Hương (Phụ trách lớp Bé 1)

13. Giáo viên Nguyễn Thị Thanh Thảo (Phụ trách lớp Bé 2)

14. Giáo viên Nguyễn Thị Phước Hiếu (Phụ trách lớp Bé 2)

13. Giáo viên Võ Nguyễn Đông Xuân (Phụ trách lớp Bé 3)

 

 

14. Giáo viên Nguyễn Thị Xuân Thùy (Phụ trách lớp Bé 3)