Tổ trưởng khối mẫu giáo: Nguyễn Thị Cẩm Thi

        Tổ phó khối mẫu giáo: Võ Nguyễn Đông Xuân

        Tổ trưởng khối nhà trẻ: Trương Như Ánh Tuyết

        Tổ phó khối nhà trẻ: Bạch Nguyễn Lan Chi

Nhà trường có 1 tổ chuyên môn nhà trẻ, 1 tổ chuyên môn mẫu giáo. Tổ chuyên môn mẫu giáo bao gồm 15 giáo viên mẫu giáo, tổ chuyên môn nhà trẻ bao gồm 6 giáo viên nhà trẻ và 6 nhân viên cấp dưỡng. Tổ chuyên môn mẫu giáo và tổ chuyên môn nhà trẻ đều có 1 tổ trưởng và 1 tổ phó.

Tổ chuyên môn có kế hoạch hoạt động chung của tổ theo năm, tháng, tuần nhằm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý, sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục theo kế hoạch của nhà trường; Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; Đề xuất khen thưởng hay kỷ luật giáo viên; Tổ chuyên môn sinh hoạt 2 tuần/lần.